Privacy Notice 

 

คำประกาศนโยบาย 

ฉบับปรับปรุง วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น ที่ต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย และบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นแนวทางมาโดยตลอด ซึ่งการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือเปิดเผยข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นการกระทำละเมิดผิดกฎหมาย และวินัยของบริษัท   เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดูแลรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.  ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ได้แก่
1.1   ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
1.2  ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์, ไอดีไลน์, นามบัตร
1.3  ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระเงิน, หมายเลขบัญชีธนาคาร

2.  วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

2.1  เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกัน
2.2 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัท มีต่อลูกค้า คู่ค้าได้
2.3 เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ เสนอ ให้ ใช้ และ/หรือปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือคู่ค้า
2.4. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการชายแก่ลูกค้า รวมถึงการให้บริการติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า คู่ค้าตามความเหมาะสม เช่น การบริการเกี่ยวกับการจด 
     แจ้ง หรือตอบข้อซักถาม
2.5 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
2.6 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า คู่ค้าในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ
2.7 เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงตามกล่าวมาข้างต้น

3. แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล
  
3.1 ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
 ก. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน ตามข้อ 1 ที่ลูกค้า คู่ค้าได้ให้ไว้ขณะสนใจธุรกิจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือขณะสนใจเสนอขายสินค้าหรือบริการ ของคู่
ค้าแก่บริษัทฯ หรือภายหลังจากนั้น โดยให้ข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนักงานขายหรือพนักงานจัดซื้อของบริษัทฯ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบฟอร์มการจองโปรโมชั่น ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา สัญญาจ้างผลิตหรือสัญญาต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ ที่ลูกค้า คู่ค้าได้มอบให้บริษัทฯ ในรูปแบบหนังสือหรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ข. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้า คู่ค้าให้ไว้ในการติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือกิจกรรมต่าง ของบริษัทฯ การโต้ตอบทางที่อยู่อีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า คู่ค่า เช่น โทรศัพท์, Line หรือ Facebook เป็นต้น

ค. เก็บจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่าน Browser’s cookies ของท่าน
 
3.2 ข้อมูลจากแหล่งอื่น

ก. ข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ

ข. ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้ 
ก. ข้อมูลใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา สัญญาจ้างผลิตสินค้า และเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขณะสัญญายังมีผลบังคับใช้ จะถูก จัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาตามสัญญา

ข. ข้อมูลใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา สัญญาจ้างผลิตสินค้า และเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขณะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา หรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญา จะถูกจัดเก็บไว้ภายใน (2) ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญา

ค. ข้อมูลที่เป็นเอกสารภายในของบริษัทฯ เช่น แบบบันทึกผู้เข้าเยี่ยมชมงานต่างๆเป็นต้น จะถูกจัดเก็บไว้ (2) ปี

ง. ข้อมูลที่ต้องใช้อ้างอิงตามกฎหมายต่อหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น จะถูกจัดเก็บไว้ (10) ปี

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด และตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้าง้น ทั้งนี้ ทางบริษั ทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทในเครือกิจการหรือเครือธุรกิจเดียวกัน พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง หน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

6. สิทธิของลูกค้า คู่ค้า

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ลูกค้า คู่ค้าบริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้า คู่ค้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่ บริษัท ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของตน
อยู่กับบริษัทฯ
6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่ง
ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ลูกค้า คู่ค้าไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ได้
6.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ มีสิทธิขอให้บริษัท แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติม ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ไม่สมบูรณ์
6.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ มีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของตนด้วยเหตุบางประการได้
6.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ มีสิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
6.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ มีสิทธิให้บริษัทฯ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งลูกค้า คู่ค้าได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวลูกค้า คู่ต้าเองด้วยเหตุบางประการได้
6.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ มีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนด้วยเหตุบางประการได้
6.8 สิทธิในการร้องเรียน
ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ผลการเพิกถอนความยินยอม
 - ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ อาจเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้กับบริษัทฯ ทราบ และบริษัทอาจขอทราบ ถึงเหตุผลแห่งการนั้น
 -การเพิกถอนความยินยอมของลูกค้า คู่ค้า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ ได้ให้ความยินยอม ไปก่อนหน้านั้น
ในกรณีที่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ ประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอม ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลกระทบต่อผู้เพิกถอนการให้ความยินยอม เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกัน และการดำเนินการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ รวมถึงการช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อลูกค้า คู่ค้า และในกรณีอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้า คู่ค้าเสียประโยชน์ และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

8. ช่องทางติดต่อ
ลูกค้า คู่ค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทาง ดังนี้
ชื่อ:  ฝ่ายกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และระบบบริหารงานองค์กร
สถานที่ติดต่อ: บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด ที่อยู่เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 175 -178 ชั้น17 
ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ช่องทางการติดต่อ: หมายเลขโทรศัพท์ 081 780 9054 หรือ 02 116 4256 ถึง 8 หรือ อีเมล atzecomp@at-ze.co.th

 

image
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้