มาตรฐาน HACCP คืออะไร ?

มาตรฐาน HACCP คืออะไร ?

 มาตรฐาน HACCP คืออะไร ? 

 

HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point คือ มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ผ่านกระบวนการวางแผนป้องกันล่วงหน้า รวมทั้งการควบคุมและเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ามาตรฐานที่กำหนดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ HACCP เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก

 ประกอบด้วยหลักการ 7 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์อันตราย จากผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคได้ ในทุกขั้นตอนการผลิต และการกำหนดวิธีป้องกันเพื่อแก้ปัญหา

2. การกำหนดจุดควบคุมวิกฤตในกระบวนการผลิต  ให้มีค่าที่กำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยหรือลดการเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์

3. การกำหนดค่าวิกฤต อาจเป็นค่าตัวเลข หรือลักษณะคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นเกณฑ์ในการควบคุมอันตราย

4. การตรวจสอบหรือเฝ้าสังเกตการณ์ เพื่อควบคุมจุดวิกฤตอย่างเป็นระบบ

5. กำหนดมาตรการสำหรับแก้ไขข้อบกพร่อง

6. การทบทวนประสิทธิภาพของระบบ HACCP ที่ใช้งานอยู่

7. การจัดทำบันทึก และเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต

HACCP เป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญที่ AT-ZE ใช้ควบคุมดูแลทุกกระบวนการผลิตเสริมอาหาร และ เครื่องสำอาง ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง ปราศจากสารปนเปื้อน เพื่อความมั่นใจสู่มือลูกค้าและผู้บริโภคทุกท่าน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy