เครื่องสำอางกับมาตรฐานฮาลาล

เครื่องสำอางกับมาตรฐานฮาลาล

 เครื่องสำอางกับมาตรฐานฮาลาล 

"ฮาลาล" มาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิตการให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา เพื่อให้ชาวมุสลิมบริโภคได้อย่างปลอดภัยและต้องปราศจากการปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม ซึ่งฮาลาลจะเน้นเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอน ทั้งวัตถุดิบ อุปกรณ์ในการผลิต และสถานที่ผลิต รวมทั้งขั้นตอนการผลิตและการขนส่งที่ต้องถูกต้องตามหลักบัญญัติของศาสนาอิสลามทุกประการ โดยการออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

ฮาลาลจึงเป็นมาตรฐานรับรองความสะอาดและปลอดภัยของ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคได้ทั้งชาวมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นด้วย ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค

     ที่ AT-ZE เราจึงใช้มาตรฐานฮาลาลควบคุมทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมั่นใจว่าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย  

ทั้งนี้หากพิจารณาประชากรชาวมุสลิมที่มีจำนวนเกือบ 1 ใน 4 ของโลก และในประชาคมอาเซียน ชาวมุสลิมถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน มีถึงกว่า 300 ล้านคน ซึ่งถือเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อปริมาณมหาศาลมาก ฮาลาลจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและความงามที่กำลังเติบโตในประเทศไทย สามารถขยายฐานลูกค้า เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมได้เป็นอย่างดี ขณะที่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน เปิดเขตการค้าเสรีช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดอาเซียน อาทิ ต้นทุนทางภาษีและการขนส่งลดลง ซึ่งเมื่อพิจารณาปัจจัยทางภูมิศาสตร์นั้น มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากที่สุด และเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าฮาลาล แก่ประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) ที่มีสมาชิกจาก 57 ประเทศอิสลามทั่วโลก จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการในไทยที่จะขยายตลาดเครื่องสำอางฮาลาลในมาเลเซียและกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียน เพื่อเข้าถึงตลาดเครื่องสำอางทั่วโลก

 โรงงานผลิตครีมที่ได้“ฮาลาล” ต้องผ่านการตรวจคุณภาพอย่างไรบ้าง ? 

     อย่างที่ผู้ประกอบการทราบกันว่า ไม่ใช่ทุกโรงงานจะมีมาตรฐานและสามารถผลิตสินค้าฮาลาลได้ เพราะโรงงานที่จะผลิตเครื่องสำอางฮาลาลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองโดยสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลเท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 2 หลักเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญ คือ หลักเกณฑ์ทางสากล และหลักเกณฑ์ทางศาสนา
หลักเกณฑ์ทางสากลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอฮาลาล กล่าวคือ โรงงานผู้ผลิตจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งถือเป็นข้อกำหนดสากลที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย โดยมีข้อกำหนดทั้งสิ้น 77 ข้อ ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการจัดเก็บและขนส่งสินค้า อ่านต่อใน รู้หรือไม่ GMP กับ GMP PIC/S แตกต่างกันอย่างไร ?


นอกจากมาตรฐาน GMP ที่เราจะต้องมีแล้ว โรงงานผู้ผลิตที่ยื่นขอฮาลาล จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน HACCP หรือ Hazard Analysis Critical Control Point อีกด้วย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานควบคุมดูแลกระบวนการผลิตสากล ที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก สำหรับการป้องกันอันตรายและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของฮาลาลที่มุ่งเน้นให้อาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความสะอาด ปลอดภัย รวมทั้งปราศจากการปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคชาวมุสลิม อ่านต่อใน มาตรฐาน HACCP คืออะไร ?
 

ในด้านหลักเกณฑ์ทางศาสนา จะเป็นเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการที่ขอรับรองฮาลาล ซึ่งทางโรงงานผู้ผลิตจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตสินค้าที่มีความสะอาดปลอดภัย และถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม แบ่งออกเป็นหัวข้อสำคัญ อาทิ เช่น 

• สถานประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับรองฮาลาล ต้องสะอาดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐานอื่นๆ ที่ควบคุมสถานประกอบการ

• สถานที่ผลิตอาหารผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องไม่ปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล โดยแยกออกจากการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาลอย่างชัดเจน เช่น มีกำแพงกั้น หรือแยกโรงงาน

• วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องเก็บรักษาแยกจากสิ่งที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด

• การขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลโดยเด็ดขาด

     จากข้อความข้างต้นจะเห็นว่า “มาตรฐานฮาลาล” ถือเป็นเครื่องการันตรีคุณภาพของโรงงานผู้ผลิตครีมระดับชั้นนำ เพราะการที่โรงงานผู้ผลิตครีมจะได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ทุกโรงงานที่จะมี  เนื่องจากต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดครบถ้วน จึงจะสามารถดำเนินการผลิตเครื่องสำอางประทับตราฮาลาลได้

 

     AT-ZE ผู้ผลิตและให้บริการสร้างแบรนด์สุขภาพและความงามระดับชั้นนำ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่ตลาดอาเซียน ด้วยคุณภาพมาตรฐานฮาลาลในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักฮาลาลของศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งบริการดำเนินการจัดเตรียมและออกใบเอกสารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ติดต่อทางการค้าระหว่างประเทศให้เรียบร้อย ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย AT-ZE  ครับ หรือช่องทาง LINE@at-ze
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy